سیاست حفظ حریم خصوصی

توریم را پوشش می دهد سیاست نحوه استفاده از اطلاعات شخصی شما است.

ما حریم خصوصی شما را جدی می گیریم و تمام اقدامات محافظت را انجام خواهیم داد
اطلاعات شخصی شما.

از هرگونه اطلاعات شخصی دریافت شده فقط برای پر کردن سفارش شما استفاده خواهد شد.

ما اطلاعات شما را به کسی نمی فروشیم یا توزیع نمی کنیم.