همکاران و توزیع کنندگان Flexpro Industry Ltd


خلیج فارس:
صنعت پخش کننده فلکسپرو ایران

شرکت MANA PARTO SOLAR CO.
کوچه سینا 43 ، خیابان حافظ ،
خیابان حکیم نظامی
اصفهان
ایران


وب سایت: http://manasolar.org
پست الکترونیکی: info@manasolar.org
تلفن: 0098 313 627 2266

طرف اول:

شرکت مانا سولار پرتو ، به شماره ثبت 54946 و به مدیرعاملی و نمایندگی آقای مهندس سید شهاب الدین ساسانبه نشانی اصفهان ، خيابان حكيم نظام ، كوچه بيژن ، كوي حافظ ، كوچه سينا ، پلاك ٤٣ شماره تماس و ارتباط با ما