Όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης


1. Οι γενικοί όροι:

Σπουδαίος:

Από τις 15 Νοεμβρίου 2020, όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνεται η παράδοση.

Από τις 15 Νοεμβρίου 2020, οι συνθήκες 6.5 και 6.7 κηρύσσονται άκυρες.

Για οποιαδήποτε παραγγελία υποβληθεί πριν από τις 15 Νοεμβρίου, οι όροι 6.5 / 6.7 παραμένουν σε ισχύ

1.1 Με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1.1 "Πελάτης" / "you" νοούνται σας και τα άλλα πρόσωπα που αγοράζουν το (τα) προϊόν(τα) μετά από σας να συνδεθείτε

στην τοποθεσία Web.

1.1.2 "Τιμή" νοείται η τιμή του προϊόντος κατά την ημέρα της παραγγελίας.

1.1.3 "Προϊόν" / "Προϊόντα" αναφέρεται για κάθε προϊόν για πώληση www.flexpro-Industry.com.

1.1.4 "Πωλητής" / "Εμείς" / "Μας" σημαίνει Flexpro και βιομηχανίας περιορίζεται / Flexpro-industry.com.

1.1.5 "Τοποθεσία Web" ή "αυτή την ιστοσελίδα":www.flexpro-Industry.com.

1.2 ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ αυτές ΤΙΣ ΌΡΟΥΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΉ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σχετικά με ΣΑΣ δικαιωμάτων και των ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ, Καθώς και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ που ενδέχεται να ισχύουν και για ΕΣΆΣ.

1.3 Οι πελάτες που επισκέπτονται την τοποθεσία Web θα πρέπει να διαβάσουν αυτές τις γενικοί όροι Sales πριν από την αγορά. Έτσι, κάθε σειρά θα γίνεται με την υπόθεση της παρακάτω απόδειξης παραλαβής Sales γενικοί όροι και συνθήκες. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεται από την παρούσα συμφωνία, πρέπει να μπορείτε να μας ειδοποιήσετε και να επιστρέφουν την αγορά σας.

1.4 , Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΙΣΧΎΕΙ εκτός αν (I) ΈΧΕΤΕ μια ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΑΓΟΡΆ ΣΥΜΦΩΝΊΑ με ΠΩΛΗΤΉ, ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ κατά την ΟΠΟΊΑ ΔΙΈΠΕΙ τη ΧΩΡΙΣΤΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ, Ή, (II) ΆΛΛΟ ΠΩΛΗΤΉ ΤΟΥ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉ. ΌΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ισχύουν ΕΠΊΣΗΣ για ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ από όλα άλλου ΕΊΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΜΕΘΌΔΟΥ.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του ΠΕΛΑΤΗ:

2.1 Ο πελάτης συμφωνεί να παρέχει τις πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για εγγραφή σε αυτήν την τοποθεσία. Πιστωτικής κάρτας πληρωμήςκαταχώριση, ο πελάτης παρέχει πωλητή με μια ακριβή και πλήρη στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και αντιπροσωπεύει και δικαιολογεί πωλητή που η χρήση της πιστωτικής κάρτας (έχουν παρασχεθεί λεπτομέρειες του οποίου) είναι εξουσιοδοτημένος και νομική.

2.2 Πωλητής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αρνούνται την καταχώριση του ένας πιθανός πελάτης και να τερματίσετε την καταγραφή του κάθε πελάτη για οποιονδήποτε λόγο.

2.3 Ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει για κάθε παραγγελία που γίνονται δυνάμει του Login και συμφωνεί να αποζημιωθούν πωλητή για όλες τις απαιτήσεις, απώλειες και ζημιές από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που προκύπτουν από τις ενέργειες της πρόσωπο διάθεση παραγγελίες για το (τα) προϊόν(τα) χρησιμοποιώντας σύνδεση του πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του πληροφορίες εγγραφής καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με πωλητή. Ο πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση του Τράπεζα τυχόν αλλαγές του εγγραφή, ή η απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πιστωτικής του κάρτας.

2.4 Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο είναι που αποκτήθηκε μέσω της χρήσης του προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαχείριση χωρίς σύνδεση κωδικού πρόσβασης και ο πελάτης εξασφαλίζουν ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι φυλάσσεται αυστηρώς εμπιστευτική για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.Πωλητή χρησιμοποιούν τον να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη καταχώρηση στον δικτυακό τόπο του πωλητή. Ωστόσο, πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή η φθορά κανενός είδους Εάν οποιοδήποτε τρίτο μέρος αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας σύνδεση του πελάτη.

3. Οι αγορές όρους:

3.1 Πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελεί μια πρόσκληση για τη θεραπεία. Καμία πληροφορία σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web αποτελεί μια προσφορά από πωλητή για τον εφοδιασμό κάθε προϊόν.

3.2 Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία στον παρόντα δικτυακό τόπο, πελάτης κάνει μια προσφορά να αγοράσουν το (τα) προϊόν(τα) όταν αυτός ή αυτή έχει διατάξει σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Πωλητής μπορεί ή δεν μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του πωλητή.

3.3 Από την παραλαβή της παραγγελίας του πελάτη, πωλητής θα ελέγξει τη διαθεσιμότητα το (τα) προϊόν(τα) και του πελάτη πιστωτική κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Πωλητή δεν έχει αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη και να μην είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει το (τα) προϊόν(τα) έως πωλητής έχει αποσταλεί το (τα) προϊόν(τα) και να αποσταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. ΠΡΟΪΟΝ όροι:

4.1 Όλα (τα) προϊόν(τα) που πωλούνται από πωλητή μέσω αυτής της τοποθεσίας είναι υπόκεινται σε αυτές τις όρους και προϋποθέσεις. Υποβάλλοντας την παραγγελία του πελάτη για μεταποίηση σε αυτήν την τοποθεσία Web, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοητή και συμφώνησαν να τους όρους και προϋποθέσεις διαδεδομένο κατά τη στιγμή που υποβάλλεται η παραγγελία σας για επεξεργασία.

4.2 Πωλητή καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τους πελάτες μέσω του ιστοτόπου του πωλητή, αλλά δεν ευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εάν πωλητή πρέπει αρνηθείτε ή να καταστεί δυνατό να εκπληρώσει μια παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της ανεπάρκειας στην προσφορά, ή να παρέχουν τροποποίηση.

4.3 Η εικόνες που δείχνουν το (τα) προϊόν(τα) στο δικτυακό τόπο δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με το (τα) προϊόν(τα) που στάλθηκαν στον πελάτη. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να παρέχουν το (τα) προϊόν(τα) που δεν αντιστοιχούν στις εικόνες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό τον όρο ότι το εν λόγω προϊόν εκτελέσει ουσιαστικά την ίδια λειτουργία όπως περιγράφεται σε αυτήν την τοποθεσία Web.

4.4 Πωλητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστάσεις και τροποποιήσειςοι προδιαγραφές του προϊόντος που παραγγέλθηκε από τον πελάτη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω υποκατάστατα ή τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις συνολικές επιδόσεις της το (τα) προϊόν(τα) ή του τύπου του προϊόντος που παραγγέλθηκε από τον πελάτη.

5. Η τιμή και τους όρους πληρωμής:

5.1 Τελικού χρήστη τιμή θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ως προεπιλεγμένο, αλλά να μπορεί να επωφελείται διαφορετική τιμή λίστας διαφορετικού είδους πελάτες. ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΉΣ ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟ θα εφαρμοστούν για αγορά πάνω από 100.000 HKD και ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟ θα εφαρμοστούν για αγορά πάνω από 500.000 HKD κάθε μήνα. Πωλητή πάντα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κατάλογοι τιμών για διαφορετικούς χρήστες είναι ακριβείς και πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ποικίλλουν την τιμή και το επίπεδο πελάτη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5.2 Αυτά είναι μας λεπτομέρειες Τράπεζας:
Ζητήστε μας λεπτομέρειες Τράπεζας να συνεχίσετε.

5.3 Πωλητή καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνονται οι τιμές, οι λεπτομέρειες και μεγέθη των προϊόντων λεπτομερώς στον δικτυακό τόπο της αλλά να πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διαφέρει η τιμή και άλλες λεπτομέρειες για το (τα) προϊόν(τα) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5.4 δεν όλα ανακαλούμενες μέγεθος θα αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή που προσφέρονται στον δικτυακό τόπο. Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παρέχουν το πλησιέστερο μέγεθος προϊόντος στην πλησιέστερη τιμή.

5.5 Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ΤΙΜΟΛΟΓΊΟΥ PROFORMA και τελική ΤΙΜΟΛΟΓΊΟΥ λόγω out-του-απόθεμα ανακαλούμενες, υποκαταστάσεις, ειδικές προσφορές, ημερήσιες μεταβολές της τιμής και ζυγίζεται στοιχεία. Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει το ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ PROFORMA και αυτές οι προσαρμογές να φέρουν την τελική τιμολογίου που παρουσιάζονται στον πελάτη κατά τη στιγμή της παράδοσης.

5.6 Κατά τη διάθεση μιας παραγγελίας με πωλητή, ο πελάτης παρέχει στον πωλητή ή την έγκυρη πιστωτικά τον αριθμό της κάρτας και άλλες πληροφορίες χρέωσης, όπως ζητήθηκε από το δικτυακό τόπο. Για όλες τις άλλες μεθόδους, ο πωλητής θα χρεώνει τον πελάτη στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

5.7 Καταβολή για το (τα) προϊόν(τα) παραγγείλει μέσω αυτού του ιστοτόπου μπορεί να γίνει με την πληρωμή με τραπεζική μεταφορά ή Moneybookers. Moneybookers πληρωμές γίνονται δεκτές μόνο για on-line πληρωμές.

5.8 Πωλητή may αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή τη μέθοδο με την οποία πληρωμές για τις on-line εντολές μπορούν να εκτελούνται και οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να κοινοποιούνται στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωση διατίθεται στον δικτυακό τόπο.

5.9 Στην περίπτωση της προώθησης κουπόνι, ο πελάτης θα μόνο απολαμβάνουν την έκπτωση αν η μέθοδος επιλεγμένο πληρωμής είναι transfert Τράπεζα για λογαριασμό του πωλητή.

6. Η παράδοση όροι:

6.1 Είναι ευθύνη του πελάτη είναι να κοινοποιούν στον πωλητή αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή των όρων παράδοσης.

6.2 Πωλητή χρησιμοποιούν εύλογη προσπάθεια να παραδώσει το (τα) προϊόν(τα) αποδεκτής ποιότητας στην χώρα προορισμού που αναφέρεται στη διεύθυνση που παρέχεται από τον πελάτη, αλλά πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή μη παράδοσης για αιτίες έξω από τον έλεγχό του.

6.3 Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση του προϊόντος σε οποιονδήποτε πελάτη κατά την αποκλειστική κρίση απολύτως.

6.4. Οποιαδήποτε ημερομηνίες από πωλητή που αναφέρεται για την παράδοση του προϊόντος που έχουν μόνο εκτιμήσεις και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης. Πωλητής έχει ως στόχο να παραδίδουν ταχέως, ωστόσο οι καθυστερήσεις είναι περιστασιακά αναπόφευκτη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Πωλητή τελούν υπό καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή η αποτυχία στην παράδοση το (τα) προϊόν(τα) εντός της εκτιμώμενης παράδοσης.

6.5 Πωλητή δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν δασμών, τελωνειακές περιορισμούς, τελωνειακή εκκαθάριση ή άλλους κανονισμούς που ισχύουν σε χώρες εκτός Χονγκ-Κονγκ. Είναι ευθύνη του πελάτη να καταβάλει τα τέλη που επιβάλλονται από τις αρχές και τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών της χώρας στην οποία αυτός ή αυτή λαμβάνει το (τα) προϊόν(τα). Στην περίπτωση του πελάτη, επιλέξτε "από πόρτα σε πόρτα" παράδοσης, τα εμπορεύματα θα παραδοθούν σε αναφέρθηκε διεύθυνση εκτός αν ειδικές συνθήκες ή χρειάζονται επεξεργασία handeling ή στην περίπτωση των απομακρυσμένη παράδοση τόπο είναι δύσκολη πρόσβαση.

6.6 Εάν μια σειρά αποστολή είναι δεν παραδόθηκε, το (τα) προϊόν(τα) παραγγελία του πελάτη θα επιστραφεί στον πωλητή εις βάρος του πελάτη, ως αποθέματος που είναι διαθέσιμο για πώληση σε άλλους πελάτες. Επιστρέφεται το (τα) προϊόν(τα) μπορούν να πωλούνται σε άλλους πελάτες και ο πωλητής πρέπει δεν έχουν υποχρέωση να δεσμεύσετε ή να re-deliver το (τα) προϊόν(τα) επιστρέφεται στον πελάτη.

6.7 Οι τιμές είναι F.O.B Hong Kong

6.8 Παράδοση περιλαμβάνεται σε όλα τα προϊόντα μας, αυτό θα σημαίνει «λιμάνι σε λιμάνι".

6.9 Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, μια διεύθυνση παράδοσης θα είναι δυνατή. Ο Πελάτης πρέπει πρώτα να ζητήσετε μια προσφορά η οποία, εάν γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να προστεθεί στο συνολικό ποσό της παραγγελίας.

7. ΠΡΟΪΟΝ αποδοχής:

7.1 Εκτός εάν πελάτης ειδοποιεί πωλητή αντίθετα μέρα με τη μέρα μετά την παράδοση του προϊόντος, ή θεωρείται έχει γίνει αποδεκτή από τον πελάτη σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη συμφωνία.

8. Η παραλλαγή / ακύρωση της εντολής:

8.1 Ο πελάτης μπορεί να ποικίλει ή να ακυρώσετε την παραγγελία χωρίς να προκύψουν δαπάνες πριν πωλητής έχει αρχίσει η επεξεργασία της παραγγελίας.

8.2 Προϋποθέτει τη συγκατάθεση του πελάτη, πωλητή μπορούν να αντικαθιστούν ένα προϊόν για άλλο παρόμοιο προϊόν εάν το αρχικό προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν είναι διαθέσιμη.

9. Η επιστροφή / επιστροφής των το (τα) προϊόν(τα):

9.1 Εικόνες του προϊόντος σε αυτήν την τοποθεσία ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή η γραπτή περιγραφή του προϊόντος είναι αντιτάξιμη. Ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή ενός προϊόντος βάσει του ότι δεν αντιστοιχεί ακριβώς με την ηλεκτρονική εικόνα.

9.2 Πωλητή χρησιμοποιούν εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται σωστά παραγγελίες και ασχολείται με τις ενδεχόμενες διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τον ακόλουθο τρόπο, υπό τον όρο ότι αυτές αναφέρονται μέσα σε μία ημέρα παράδοσης:

9.2.1 Εάν οποιοδήποτε προϊόν αποδεικνύει ότι έχουν εκδοθεί από μια βλάβη, παραλείπεται στο της παράδοσης, ή εάν το λάθος προϊόν παραδίδεται, πωλητή, είτε ο πελάτης να επιστρέφουν την τιμή του εν λόγω προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος.

9.2.2 Εάν κάθε προϊόν που δεν συμπεριλήφθηκε στον η παραγγελία του πελάτη είναι παραδοθείστον πελάτη από λάθος, πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει το λάθος ή παραδίδονται.

9.2.3 Εάν ο πελάτης έχει υποβληθεί για το (τα) προϊόν(τα) που δεν έχει παραδοθεί, πωλητή επιστρέφει στον πελάτη της τιμής του το (τα) προϊόν(τα) ως αρχικά φορτισμένη στον πελάτη.

9.2.4 Εάν ο πελάτης χρεώνεται περισσότερο από την τιμή του προϊόντος, πωλητή επιστρέφει στον πελάτη τη διαφορά.

9.2.5 Πωλητή δεν θα επιστροφής ή ανταλλαγή αγαθών ή να διορθώσει αποκλίσεις 1 ημέρα μετά από την παράδοση.

9.3 Πωλητή ευθύνη κάθε ανακαλούμενες παραδίδονται περιορίζεται στην επιστροφή ή αντικατάστασης που καθορίζονται παραπάνω. Εξαιρούνται όλα τα άλλα ένδικα μέσα.

9.4 Δεν ανακαλούμενες επιστρέφεται στον πωλητή, εκτός εάν:

9.4.1 Το εν λόγω προϊόν είναι ελαττωματικό.

9.4.2. Ο πωλητής έχει κοινοποιήσει στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το (τα) προϊόν(τα) στον πωλητή.

9.4.3 Το (τα) προϊόν(τα) επιστρέφεται σε ένα καθαρό και καλά συσκευασμένα κατάσταση.

9.4.4 Ο πελάτης επιστρέφει το (τα) προϊόν(τα) με δικά του έξοδα, η οποία θα περιλαμβάνει τυχόν δασμούς ή φόρους.

9.5 Με ικανοποιητική επιστροφή του προϊόντος στον πωλητή, επιδιορθωμένη / αντικατασταθεί ή θα αποσταλούν στον πελάτη εάν ο πωλητής είναι ικανοποιημένοι ότι το (τα) προϊόν(τα) επιστραφεί από τον πελάτη είναι ελαττωματικό μετά τις κατάλληλες δοκιμές και οι έλεγχοι από τον πωλητή. Εάν το (τα) προϊόν(τα) αντικατάστασης δεν είναι διαθέσιμη, επιστροφή της τιμής του προϊόντος μόνο θα γίνουν στον πελάτη.

9.6 Εάν ο πωλητής δεν είναι ικανοποιημένοι ότι επιστρέφεται το (τα) προϊόν(τα) είναι ελαττωματικό, ο πωλητής θα παραδώσει το (τα) προϊόν(τα) επιστρέφεται στον πελάτη με το κόστος του πελάτη.

10. Ανακαλούμενες εγγυήσεων:

10.1 Ή θα απολαύσετε την εγγύηση στο πλαίσιο της περιόδου εγγύησης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

10.1.1 Ανακαλούμενες αποστέλλονται μαζί με το αρχικό τιμολόγιο.

10.1.2 Ανακαλούμενες έστειλε 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

10.1.3 Το (τα) προϊόν(τα) αποστέλλεται με καθαρά και καλά συσκευασμένα συνθήκη.

10.2 Εγγύηση διαφέρει με το (τα) προϊόν(τα), πωλητής θα επιδιορθώσει / να αντικαταστήσει το (τα) προϊόν(τα) χωρίς εγγύηση με κόστος του πελάτη.

10.2.2 Η εγγύηση των προϊόντων μας δεν είναι μεταβιβάσιμα. Ωστόσο Flexpro Βιομηχανίας μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να συνεχίσει να παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση των λαμβανομένων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή μέσω τρίτου, αλλά με κόστος.

11. Η ευθύνη:

11.1. Σε καμία περίπτωση πωλητής ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, αποθετική, έμμεση, παρεπόμενα ή ειδικού αποζημιώσεως, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για την απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπής της επιχείρησης, απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών, και τα παρόμοια, που προκύπτουν από τη χρήση του ή την αδυναμία χρήσης (τα) προϊόν(τα), ακόμη και αν πωλητής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών.

11.2, Εκτός αν άλλως ρητά συμφωνηθεί, πωλητή κάνει δεν αντιπροσωπείες, τις εγγυήσεις, τις συμφώνων ή εγγυήσεις κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ποιότητα, την καταλληλότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητά οποιασδήποτε πληροφορίας, περιεχομένου, υπηρεσιών, ή εμπορικά προϊόντα που παρέχονται μέσω αυτού του ιστοτόπου. Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου είναι υπήκοος μοναδικός κίνδυνο.

11.3 Που υπόκεινται σε αυτή τη ρήτρα, μέγιστο συνολικό ευθύνη του πωλητή είτε με σύμβαση, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή διαφορετικά, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη στον πωλητή των των σχετικών προϊόντων.

12. Απαλλαγή από την υποχρέωση/αναπηρίας:

12.1 Αποτυχία του πωλητή να επιμείνει για την αυστηρή εκτέλεση των διατάξεων επί του παρόντος δεν θεωρείται μια παραίτηση από το δικαίωμα και επανορθωτικά μέτρα. Αρνητικά τη σύνταξη αναπηρίας ή κήρυξης του ανενεργού της διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πρέπει δεν πρέπει να θίγει το κύρος ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων.

13. Ανωτέρας:

13.1 Εάν οι επιδόσεις από πωλητή από τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο αυτού του δικτυακού τόπου παρεμποδίζεται από "ανωτέρας βίας" (το οποίο περιλαμβάνει την πρόληψη που προκύπτουν από τη φωτιά, ατύχημα, ατυχήματος, πράξη του Θεού, φυσική καταστροφή, κάθε δίκαιο, σειρά, διακήρυξη, κανονισμού, ζήτηση ή απαίτηση της κυβέρνησης της ειδικής διοικητικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ ή οποιασδήποτε από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, απεργίες, εργατικά διαφορών, έλλειψης εργατικά ή έλλειψη εργατικά εξειδίκευση, η έλλειψη ή η μη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή πρώτων υλών, καθυστέρηση κατά τη μεταφορά ή άλλες αιτίες

κανενός είδους (αν τα στοιχεία αυτά είναι παρόμοια με τα προαναφερόμενα ή όχι) πέρα από το εύλογο ελέγχου του πωλητή), πωλητής πρέπει να δικαιολογηθούν από την εν λόγω άσκηση στο βαθμό που η πρόληψη.

14. Η κυρίαρχη γλώσσα:

14.1 Στην περίπτωση των τυχόν διαφορά στη μετάφραση αυτού του κειμένου, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύσει.

15. Διακύμανση των όρων και προϋποθέσεων:

15.1 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Εναπόκειται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας για να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την παραγγελία. Μόλις η παραγγελία επιβεβαιωθεί, ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του πελάτη.

16. Η συνολική συμφωνία:

16.1 Όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ή άλλες πηγές που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις αντικαθιστούν όλες τις αντιπροσωπείες εκ των προτέρων συμφωνιών και συμφωνίες μεταξύ του πελάτη και του πωλητή, σχετικά με την πώληση και την αγορά του προϊόντος που παραγγέλθηκε από τον πελάτη.

Η χρήση του ονόματος Flexpro Industry Ltd. ή Flexproindustry.com προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη συμφωνία σε οποιοδήποτε μέσο / μέσο ή με άλλο τρόπο θα υπόκειται σε δίωξη.

17. Διοικητικό δίκαιο:

17.1 Όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύεται βάσει της νομοθεσίας της ειδικής διοικητικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλει την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Χονγκ Κονγκ, είναι ο τόπος όπου του πελάτη παραγγελία/προσφορά έχει λάβει / αποδεκτή.